அறிவாற்றலின் வரையறை மற்றும் தினசரி வாழ்வில் அதன் பயன்பாடு

உலகம் நிகழ்வுகளால் நிரம்பியுள்ளது - நமக்கு அருகிலுள்ள நிகழ்வுகள் மற்றும் உலகின் பிற பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய நிகழ்வுகள். நீங்கள் அனுபவித்த மோசமான நிகழ்வுகள், நீங்கள் படித்த SehatQ கட்டுரைகள், உங்கள் துணையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் அனுபவத்திற்கு நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலும், மூளை அறிவாற்றல் எனப்படும் ஒரு சிக்கலான செயல்முறையை செய்கிறது. அறிவாற்றல் என்ற சொல் பெரும்பாலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும், அறிவாற்றல் என்றால் என்ன?

அறிதல் என்றால் என்ன?

அறிவாற்றல் என்பது அறிவு மற்றும் தகவல்களை உள்வாங்குதல் மற்றும் அறிவியலைப் புரிந்துகொள்வதில் உள்ள மன செயல்முறைகளைக் குறிக்கும் சொல். அறிவாற்றல் என்பது சிந்தனை, அறிதல், நினைவுபடுத்துதல், தீர்ப்பளித்தல் மற்றும் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது போன்ற செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது. மேலே உள்ள அறிவாற்றல் செயல்முறைகள் உயர் மட்டத்தில் இருக்கும் மூளை செயல்பாடுகள் ஆகும். மேற்கூறிய செயல்பாட்டில் மொழி, கற்பனை, உணர்தல் மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு திட்டத்தை வடிவமைத்தல் போன்ற பிற முக்கிய கூறுகளும் அடங்கும். மனித வாழ்வில் அறிவாற்றலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, தகவல்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது, அனுபவித்த அனுபவங்களைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதில். அறிவாற்றல் அறிவாற்றல் உளவியல் எனப்படும் உளவியலின் ஒரு பிரிவில் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. அறிவாற்றல் உளவியல், மனிதர்கள் சிந்திக்கும் விதம் மற்றும் அறிவாற்றலில் ஈடுபடும் செயல்முறைகளை ஆராய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

அறிவாற்றலில் அறிவாற்றல் செயல்முறைகளின் வகைகள்

அறிவாற்றல் செயல்முறைகள் பல வகைகளாகும், அவற்றுள்:

1. கவனம்

அதன் சாதாரண அர்த்தத்தின்படி, கவனம் என்பது ஒரு அறிவாற்றல் செயல்முறையாகும், இது ஒரு நபர் தனது வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது.

2. மொழி

மொழி மற்றும் மொழி வளர்ச்சி என்பது ஒரு நபரின் எண்ணங்களை வாய்வழியாகவும் எழுத்துப்பூர்வமாகவும் புரிந்துகொள்வதற்கும் வெளிப்படுத்துவதற்கும் உள்ள அறிவாற்றல் செயல்முறைகள் ஆகும். மொழித்திறன் மூலம், உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

3. பகுத்தறிவு

பகுத்தறிவு என்பது புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும், பெறப்பட்ட தகவலைச் செயலாக்குவதற்கும், உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள அறிவோடு தொடர்புபடுத்துவதற்கும் உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு அறிவாற்றல் ஆகும்.

4. நினைவகம்

உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, நினைவகம் என்பது ஒரு அறிவாற்றல் செயல்முறையாகும், இது தகவலைச் செயலாக்க, சேமிக்க மற்றும் பெற அனுமதிக்கிறது. நினைவகம் அல்லது நினைவகம் மூலம், மனிதர்கள் கடந்த கால விஷயங்களையும் தங்கள் உலகில் நிகழ்ந்த வேகத்தையும் நினைவில் கொள்ள முடியும்.

5. உணர்தல்

புலனுணர்வு என்பது ஒரு அறிவாற்றல் செயல்முறையாகும், இது ஒரு நபர் தனது புலன்களைப் பயன்படுத்தி தகவலை அடையாளம் காணவும் விளக்கவும் அனுமதிக்கிறது. தகவல் பின்னர் சுற்றுச்சூழலிலும் உலகிலும் பதிலளிக்கவும் தொடர்பு கொள்ளவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6. சிந்தனை

ஒவ்வொரு அறிவாற்றல் செயல்முறையிலும் சிந்தனை ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இந்த செயல்முறை முடிவெடுப்பது, சிக்கலைத் தீர்ப்பது, உயர் பகுத்தறிவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

மனித வாழ்க்கையில் அறிவாற்றலின் பயன்பாடு

அறிவாற்றல் வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களை பாதிக்கிறது - காதல் உறவுகளிலிருந்து தொழில்முறை உறவுகள் மற்றும் சமூக உறவுகள். அன்றாட வாழ்வில் அறிவாற்றலின் முக்கிய பயன்பாடுகள் பின்வருமாறு:

1. புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

அறிவாற்றல் இல்லாமல், நாம் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள முடியாது, கற்றல் மற்றும் பகுத்தறிதல் என்பது புதிய தகவல் மற்றும் அறிவைப் புரிந்துகொள்ள அனுமதிக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். கற்றல் செயல்முறை புதிய நினைவுகளை உருவாக்குகிறது மற்றும் அவற்றை ஏற்கனவே இருக்கும் அறிவுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. அறிவாற்றல் இல்லாமல், வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும் விஷயங்களை நிச்சயமாகக் கற்றுக்கொள்ள முடியாது.

2. நினைவகத்தை உருவாக்குதல்

விஷயங்களையும் நிகழ்வுகளையும் நினைவில் கொள்வது அறிவாற்றல் செயல்முறைகளால் மனிதர்களுக்குக் கிடைத்த ஒரு ஆசீர்வாதம். நாம் எப்படி நினைவில் கொள்கிறோம், எதை நினைவில் கொள்கிறோம், மறந்து விடுகிறோம் என்பது மூளையில் நிகழும் அறிவாற்றல் செயல்முறைகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது.

3. முடிவெடுக்கவும்

வாழ்க்கை முடிவெடுப்பதில் நிறைந்துள்ளது. முடிவெடுப்பது என்பது நாம் செய்ய விரும்பும் ஒவ்வொரு முடிவெடுக்கும் தேர்வுகளுக்கும் நாம் கொடுக்கும் மதிப்பீட்டை உள்ளடக்கியது. இந்த முடிவெடுக்கும் விருப்பங்களுக்கு மதிப்பை வழங்குவதில், எங்களால் தகவலை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும், தகவலை ஒருங்கிணைக்கவும் அல்லது முடிவெடுப்பதற்கு முன் புதிய புரிதலைப் பெறவும் முடியும்.

அறிவாற்றல் மற்றும் மூளை அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை பராமரிப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

புதிர்களை விளையாடுவதன் மூலமும், அறிவாற்றலை பராமரிப்பதன் மூலமும் மூளைக்கு சவால் விடுங்கள், மூளையின் அறிவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாடு மரபியல் மற்றும் கடந்த கால அனுபவங்கள் உட்பட பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. அறிவாற்றல் மற்றும் மூளை அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை பராமரிக்க பின்வரும் குறிப்புகள் பயன்படுத்தப்படலாம்:
  • மூளைக்கு ஊட்டமளிக்க, சீரான சத்தான உணவை உட்கொள்வது மற்றும் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது உள்ளிட்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுங்கள்.
  • உங்களுக்குள்ளிருந்து எழும் அனுமானங்களையும், உங்களிடம் உள்ள யோசனைகளையும் எப்போதும் கேள்விக்குள்ளாக்குவதன் மூலம் விமர்சன ரீதியாக சிந்தியுங்கள்
  • உங்கள் மூளைக்கு ஒரு "சவால்" கொடுக்க புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தாதீர்கள்
  • நிறுத்து பல்பணி . பயனுள்ளதாக இருப்பதற்கு பதிலாக பல்பணி உண்மையில் உற்பத்தித்திறனை குறைக்கிறது மற்றும் வேலையின் தரத்தை குறைக்கிறது.
[[தொடர்புடைய கட்டுரை]]

SehatQ இலிருந்து குறிப்புகள்

அறிவாற்றல் என்பது ஒரு மன செயல்முறையாகும், இது தகவல் மற்றும் அறிவை உள்வாங்க அனுமதிக்கிறது. புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வது மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பது உட்பட வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களையும் அறிவாற்றல் பாதிக்கிறது. மூளை ஆரோக்கியம் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, உங்களால் முடியும் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள் SehatQ குடும்ப சுகாதார பயன்பாட்டில். SehatQ பயன்பாட்டை இங்கு பதிவிறக்கம் செய்யலாம் ஆப்ஸ்டோர் மற்றும் பிளேஸ்டோர் உங்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு எப்போதும் உண்மையாக துணையாக இருப்பவர்.